برای درخواست علمک و شبکه گذاری پس از ارائه نامه از دهیاری روستای محل مورد درخواست یا بخشداری استان تهران مبنی بر بلامانع بودن گازرسانی به اداره گاز مربوطه، نسبت به گازرسانی ان روستا اقدام خواهد شد.
تشخیص خرابی کنتور با کنتورخوان می باشد و پس از ارائه گزارش در نوبت تعویض قرار می گیرد.
باید با دریافت نقشه قبلی گاز منزل از ناحیه مربوطه به سازمان نظام مهندسی مراجعه نماید.
با یادداشت آخرین شماره کنتور و قبض قبلی به اداره مربوطه مراجعه شود.
پس از ارائه مجوز حفاری از شهرداری به شرکت گاز علمک در نوبت نصب قرار می گیرد.